Profile Image of Chen Yan-yan

Chen Yan-yan

1915-02-24 - 1999-05-03

Chen Yanyan (Chinese: 陳燕燕; Wade–Giles: Ch'en Yen-yen; 12 January 1916 – 7 May 1999), born Chen Jianyan, was a Chinese actress and film producer in the cinema of Republic of China (1912–1949), British Hong Kong and Taiwan.