Profile Image of Kazuko Yoshiyuki

Kazuko Yoshiyuki

1935-08-09