Profile Image of Nikolay Kryuchkov

Nikolay Kryuchkov

1911-01-05 - 1994-04-13