Profile Image of Vladimir Samoylov

Vladimir Samoylov

1924-03-15 - 1999-09-08